top of page
Beleid van JCDecaux betreffende de bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer.

Preambule

JCDecaux hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Deze waarden maken dan ook deel uit van de maatschappelijke verbintenissen van JCDecaux in het kader van haar beleid op het gebied van Duurzame Ontwikkeling.

Elke juridische entiteit van JCDecaux, binnen de Europese Unie, die uw persoonsgegevens verzamelt of gebruikt ten behoeve van haar eigen business, handelt als verantwoordelijke voor de verwerking (hierna « JCDecaux » of «wij »)  en verbindt er zich toe de geschikte maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van alle personen bij wie gegevens worden verzameld te beschermen, vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen, conform de wettelijke eisen, in het bijzonder de Europese verordening 2016/679 over de bescherming van persoonsgegevens (« AVG ») en de nationale wetten die van kracht zijn in de Europese Unie.
 
Dit Gegevensbeschermingsbeleid  (hierna «Gegevensbeschermingsbeleid » genoemd) heeft tot doel u te informeren over de verbintenissen die door JCDecaux zijn aangegaan om te waken over de inachtneming van uw persoonsgegevens.

 

Toepassingsgebied


Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, ingevoerd door JCDecaux, als verwerkingsverantwoordelijke, binnen de Europese Unie, betreffende externe personen (hierna « U ») meer bepaald klanten, potentiële klanten, partners, sollicitanten, gebruikers van onze producten en diensten (zoals de fietsdeelsystemen), leveranciers, dienstverleners, internauten.
 

Definities

« Persoonsgegevens »: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

« Gegevensverwerking »: bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, het opslaan, het gebruik, het doorzenden of verspreiden.

« Verwerkingsverantwoordelijke »: juridische entiteit belast met het bepalen van de doelstelling van de verwerking en de daarbij gebruikte middelen.

« Verwerker »: juridische entiteit die de persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordellijke.

 

Verzamelde gegevens

JCDecaux zorgt ervoor dat er relevante, adequate, niet buitensporige en strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om de vooraf bepaalde doeleinden te bereiken. JCDecaux treft alle nuttige schikkingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en volledig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt.
    
JCDecaux verbindt er zich toe de toestemming van de betreffende personen te verkrijgen daar deze derhalve vereist is en ze op de hoogte te brengen van de verwerking van hun gegevens.

We verwerken de mogelijk door u doorgegeven persoonsgegevens vooral gedurende de volgende verrichtingen :

 • Wanneer u inschrijft voor één van onze diensten (meer bepaald via onze aanbiedingen voor een abonnement op één van onze deelfietsen of een gratis wifi-inrichting);

 • Wanneer u onze diensten gebruikt;

 • Wanneer u op onze websites surft;

 • Wanneer u ons producten of diensten levert;

 • Wanneer u deelneemt aan evenementen of public relations operaties die door JCDecaux worden georganiseerd;

 • Wanneer u erin toestemt onze newsletters en andere commerciële informatie van ons te krijgen; 

 • Wanneer u wenst te solliciteren voor een baan bij JCDecaux;

 • Wanneer u wenst in contact te treden met ons om vragen te stellen of om een klacht in te dienen.


In dit kader kan JCDecaux met name worden genoodzaakt de volgende persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken:

 • Uw identiteit:  voornaam, naam, burgerlijke staat, geboortedatum, fotokopie van de identiteitskaart indien nodig, functie;

 • Uw gegevens:  postadres, e-mail, telefoonnummer;

 • Uw ID (wanneer u een account hebt aangemaakt voor een abonnement):  abonneenummer, geheime code;

 • Uw betalingsverrichtingen en -informatie:  details van de verrichting, bankcheque, bankgegevens;

 • Uw sollicitatiegegevens : CV, motivatiebrief, nota’s van het onderhoud;

 • Uw technische informatie en informatie over uw surfgedrag op onze websites (gelieve hierna sectie 8 te raadplegen betreffende cookies);

 • Alle andere informatie die u ons rechtstreeks en vrijwillig geeft in het kader van het gebruik van onze websites, diensten en de contracten die we mogelijk met u hebben afgesloten.


Het dwingende karakter van de informatie die u moet geven wordt gewoonlijk aangegeven met een sterretje wanneer de gegevens worden verzameld op een formulier. Geen antwoord of een antwoord dat door JCDecaux als abnormaal wordt ervaren, kan ertoe leiden dat JCDecaux weigert uw aanvraag in aanmerking te nemen.

JCDecaux kan u mogelijk voorstellen bepaalde persoonsgegevens vrij te geven met het oog op prospectie/marketing communicatie. U kunt al dan niet uitdrukkelijk en vrij instemmen met de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens voor die doeleinden door een vakje aan te vinken.

U verbindt er zich toe dat uw persoonsgegevens die u aan JCDecaux hebt medegedeeld, bijgewerkt, exact, volledig en ondubbelzinnig zijn.

 

Doeleinden van de verzameling

 JCDecaux verbindt er zich toe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken op geoorloofde en wettelijke wijze.

De door JCDecaux gedane verwerkingen beantwoorden aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Uw gegevens kunnen onder andere worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om een abonnement te kunnen nemen/toegang te krijgen tot onze diensten (beheer van uw abonnementsaanvraag en uw account);

       In dit kader, is de wettelijke basis van de verwerkingen de uitvoering van het contract tussen JCDecaux en u zelf.

 • Om uw abonnement en het gebruik van onze diensten te beheren;

       In dit kader, is de wettelijke basis van de verwerkingen de uitvoering van het contract tussen JCDecaux en u zelf.

 • Om uw verrichtingen en uw betalingen te verwerken;;

       In dit kader, is de wettelijke basis van de verwerkingen hetzij de uitvoering van het contract tussen JCDecaux en u zelf, wanneer het erom gaat uw verrichtingen en betalen te beheren, hetzij de naleving van de wettelijke verplichtingen, indien JCDecaux middelen invoert om de fraude te bestrijden.

 • Om de  contractuele relatie met onze klanten, dienstverleners en partners te beheren (contractbeheer, bestellingen, leveringen,  facturen, public relations, enz.) ;

       In dit kader, is de wettelijke basis van de verwerkingen de uitvoering van het contract tussen JCDecaux en u zelf.

 • Om u commerciële informatie op te sturen over ons bedrijf;

       In dit kader, zijn de verwerkingen gebaseerd op het rechtmatig belang van JCDecaux, meer bepaald het economisch belang om u gepersonaliseerde aanbiedingen mee te delen, beter uw behoeften te begrijpen en u gerichte diensten te kunnen aanbieden.

 • Om uw surfgedrag op onze websites te analyseren en hun gebruik te verbeteren (gelieve onderaan sectie 8 te raadplegen i.v.m. cookies) ;

       In dit kader, is de wettelijke basis van de verwerkingen het rechtmatig belang van JCDecaux, meer bepaald het economische belang om permanent zijn websites en zijn diensten te verbeteren en uw behoeften te begrijpen om op uw verwachtingen in te spelen.

 • Om op uw vragen en klachten in te gaan;

       In dit kader, is de wettige basis van de verwerkingen hetzij de uitvoering van het contract, als de vraag te maken heeft met de contractuele relatie tussen u en JCDecaux, hetzij het rechtmatig belang van JCDecaux, meer bepaald het economisch belang, om duidelijk met u te communiceren, uw behoeften te begrijpen en op uw verwachtingen in te spelen.

 • Om het sollicitatiedossier dat u op één van onze websites hebt ingediend op te volgen.

       In dit kader, is de wettige basis van de verwerkingen het rechtmatig belang van JCDecaux, meer bepaald het belang uw sollicitatievragen te beantwoorden en geschikte profielen te vinden voor de openstaande functies binnen JCDecaux.
 

Ontvangers van de verzamelde gegevens

JCDecaux geeft u bij elke verzameling van uw gegevens duidelijke informatie over, met name:

 • de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (het gaat over de juridische entiteit JCDecaux verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens);

 • het doeleinde waarvoor uw gegevens worden verzameld;

 • over het feit of de antwoorden verplicht of facultatief zijn;

 • de ontvangers van de gegevens;

 • het bestaan en de modaliteiten van de uitoefening van het bevragingsrecht, toegangsrecht, rechtzettingsrecht en het recht van verzet in verband met alle gegevens u aangaande.

Ontvangers van de verzamelde gegevens

 
JCDecaux geeft uw persoonsgegevens slechts door aan gemachtigde en vastgelegde ontvangers, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving.

JCDecaux kan in het bijzonder toegang verlenen tot uw persoonsgegevens aan de bedrijven van de groep, lokale overheden, zijn partners, evenals aan eventuele derde dienstverleners die als onderaannemers handelen, om diensten te verlenen in het kader van informaticatoepassingen van JCDecaux (met name hostingsites, opslag, analyse, gegevensverwerking, databankbeheer of informaticaonderhoud). Deze derde dienstverleners, die uitsluitend op instructie van JCDecaux handelen, zullen slechts toegang hebben tot uw persoonsgegevens om de op het ogenblik van de gegevensverzameling nagestreefde doeleinden uit te voeren en zullen dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen moeten naleven als JCDecaux.

JCDecaux verbindt er zich toe vooraf uw toestemming te vragen, voornamelijk via ‘opt-in’ (vakje aanvinken), vooraleer uw gegevens aan partners door te geven voor commerciële doeleinden (direct marketing).

Uw persoonsgegevens kunnen overigens worden gedeeld om de volgende redenen:

 • In het kader van een fusie of een overname van heel de onderneming JCDecaux of een deel ervan door een derde, wat u aanvaardt;

 • Als antwoord op een gerechtelijke of administratieve procédure van allerlei aard of op maatregelen in toepassing van de wet die door de bevoegde overheden worden geëist;

 • Om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, om de rechten en /of de veiligheid van een individu te beschermen, om de rechten en de eigendom van JCDecaux te beschermen, met inbegrip van de noodzaak dit Gegevensbeschermingsbeleid te zien naleven en fraude, veiligheids- of technische problemen te vermijden.

Gegevensbewaring

JCDecaux bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt. JCDecaux kan uw persoonsgegevens echter bewaren voor een langere periode om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en meer bepaald de geldende verjaringstermijnen.

Om een geschikte bewaringsduur van de gegevens te bepalen, gebruikt JCDecaux vooral de volgende criterias :

 • De gegevens i.v.m. uw abonnement, uw betalingen en het gebruik van onze diensten worden bewaard tot het abonnement/ de contractuele relatie afloopt in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen;

 • De gegevens betreffende het beheer van de commerciële relatie met onze dienstverleners en partners worden bewaard tot de contractuele relatie afloopt en daarna in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen;

 • Wanneer u met direct marketing hebt ingestemd, bewaart JCDecaux uw persoonsgegevens tot u de wens uitdrukt niet langer nog boodschappen te ontvangen, zo niet,  in overeenstemming met de duur die bepaald werd in de geldende wetgeving;

 • Wanneer uw gegevens worden verzameld in het kader van verzoeken/vragen betreffende diensten en informaticatoepassingen, bewaart JCDecaux deze gegevens zolang de verwerking van deze verzoeken dit vereist;

 • De dossiers van sollicitanten kunnen 2 jaar worden bewaard vanaf de datum van het laatste contact met deze sollicitanten, behalve indien deze laatsten instemmen met een langere duur;  in dat geval worden de gegevens gearchiveerd in overeenstemming met de geldende verjaringstermijnen

Cookies


U wordt ervan op de hoogte gebracht dat er bij een bezoek aan onze websites cookies op uw browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd om u met name in staat te stellen optimaal te navigeren. Cookies zijn gegevens die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de internetgebruiker. Cookies zijn data die worden opgeslagen en door een website worden gebruikt om informatie te sturen naar de internetbrowser van een gebruiker. De browser op zijn beurt gebruikt de cookies om informatie op te roepen op de website (bijv. taalvoorkeur of loginnaam). Ook andere soorten trackers, zoals web beacons, kunnen worden gebruikt. Deze beacons bellen naar servers om een pixel weer te geven en stellen ons in staat om gegevens te delen met derden voor de doeleinden zoals beschreven in ons Cookiebeheerbeleid. Informaties over ons gebruik van cookies.
 

Veiligheid  


JCDecaux waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door een gegevensbescherming in te voeren via het gebruik van fysieke en logische beveiligingsmiddelen
 

Gegevensoverdracht

De dochtermaatschappijen, dienstverleners of andere derden die hierboven worden vermeld aan wie JCDecaux mogelijk uw persoonsgegevens kan doorgeven kunnen in het buitenland zijn gedomicilieerd en meer bepaald buiten de Europese Unie.

JCDecaux eist in dat geval dat ze, in overeenstemming met de geldende wetgeving, alle organisatorische en technische maatregelen zouden nemen om een geschikt beschermingsniveau te waarborgen voor uw persoonsgegevens(vooral de invoering van Contractuele Type Clausules die door de Europese Commissie werden goedgekeurd – u kunt, indien gewenst, een kopie van deze clausules aanvragen, vi a mail naar: : DPO_BeLux@jcdecaux.com).

 

Rechten van de betrokken personen


In overeenstemming met de wet die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over een aantal rechten aangaande de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens, t.t.z. :

 • Het recht op informatie : u hebt het recht op een beknopte, transparante, begrijpelijke en vlot toegankelijke manier  te worden geïnformeerd over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Toegangsrecht : U hebt het recht (i) de bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, indien ze verwerkt worden,  (ii) de toegang te verkrijgen tot deze gegevens evenals een kopie van deze laatste.

 • Recht op rechtzetting: U hebt het recht uw persoonsgegevens die niet exact zijn te laten corrigeren. U hebt ook het recht uw onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, en ook een aanvullende verklaring af te leveren.

 • Recht op wissen: In sommige gevallen hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is echter geen absoluut recht en JCDecaux kan wettige of rechtmatige redenen hebben om deze gegevens te bewaren.

 • Het recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op overdraagbaarheid : U hebt het recht de persoonsgegevens u aangaande, die u aan JCDecaux hebt bezorgd, te krijgen in een gestructureerd formaat, dat courant wordt gebruikt en door een machine kan worden gelezen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder dat  JCDecaux  dit kan verhinderen. Dit recht is slechts van toepassing als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract en deze verwerking wordt gedaan met behulp van geautomatiseerde processen..

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht u te allen tijde te verzetten, om redenen aangaande uw persoonlijke situatie, een verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking gebaseerd is op het rechtmatig belang van JCDecaux. JCDecaux kan echter wettige en dwingende gronden aanhalen die de verderzetting van de verwerking vergen. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden, hebt u het recht u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. U kunt voornamelijk genieten van dit recht door te klikken op de link « uitschrijven » die beschikbaar is onderaan de gekregen boodschappen.

 • Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht een toezichthoudende autoriteit te contacteren (bvb. de GBA, Gegevensbeschermingsautoriteit in België) om een klacht in te dienen aangaande praktijken in het kader van de bescherming van persoonsgegevens van  JCDecaux.

 • Het recht instructie door te geven over het gebruik van de gegevens na het overlijden (dit recht is van toepassing in België) : u hebt het recht JCDecaux richtlijnen te geven i.v.m. het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden.


Deze rechten kunt u uitvoeren door een aanvraag per e-mail te versturen naar  DPO_BeLux@jcdecaux.com, of per post mits een kopij van uw identiteitsbewijs toe te voegen aan uw vraag of per post aan de hierna volgende adressen:
in België: JCDecaux Belgique, Data Protection Officer – Juridische dienst, Joseph Stevensstraat 7, B 1000 Brussel, mits een kopij van uw identiteitsbewijs toe te voegen;


 

Wijziging van het beleid


JCDecaux kan dit Gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde bijwerken om het aan te passen aan eventuele nieuwe praktijken en dienstaanbiedingen. In dat geval wordt de datum van de bijwerking van het Gegevensbeschermingsbeleid aangepast en zal deze verwijzen naar de dag waarop de wijzigingen werden doorgevoerd. Het komt u toe de eventuele bijwerking van dit Gegevensbeschermingsbeleid, dat op de websites van JCDecaux wordt gepubliceerd, te controleren. Indien JCDecaux wijzigingen aanbrengt waarvan het oordeelt dat ze belangrijk zijn, wordt u via een boodschap op onze websites geïnformeerd.
 

Links naar websites van derden

Terwijl u op onze websites surft, bent u verondersteld inhoud te zien waarin links staan die verwijzen naar apps en websites van derden. JCDecaux kan de cookies of de andere functies die gebruikt worden door de apps en de websites van derden en de verwerking van de persoonsgegevens, die werden ingevoerd door deze apps en websites en die niet vallen onder dit Gegevensbeschermingsbeleid, niet controleren.

Het is bijgevolg aan u rechtstreeks de apps en de websites van deze derden te contacteren  en/of  te raadplegen om aanvullende informatie te bekomen over hun procedures in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contact


Alle vragen over informatie aangaande dit Beschermingsbeleid van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer kunt u richten tot DPO_BeLux@jcdecaux.com of per post:
In België: JCDecaux Belgique, Data Protection Officer – Juridische dienst, Joseph Stevensstraat 7, B 1000 Brussel.

 

Update


Dit Beleid kan te allen tijde worden bijgewerkt. Wij raden u dan ook aan dit geregeld te raadplegen.

Laatste update : 23 mei 2018.

bottom of page